no 4

JOURNAL OF MUWAFAQAT VOL. 4, NO. 1, 2021

Aim and Scope

This journal aims to publish an excellent papers in any area of interest and scope such as follows: Islamic Jurisprudence, Law, Siyasah Syari’yyah, Muamalat and Islamic Finance, Fiqh and Education, Maqasid al-Syariah, Islamic Wealth Management, Ahwal al-Syaksiyyah, Ijtihad and Mujtahid, Fatwa, Fiqh, Science and Technology, Fiqh al-Bi’ah, Cosmic Fiqh, Islamic Administration and Management, Qawaid Fiqhiyyah, and Contemporary Issues in Fiqh.

E-ISSN (Online) : 2600-8939

Chief Editor : Dr. Fakhri bin Sungit

Recent Article :

OVERVIEW OF REGULATORY AND LEGAL FRAMEWORK OF PAWNBROKING SYSTEM IN MALAYSIA

Tinjauan Rangka Kerja Pengawalseliaan dan Perundangan Sistem Pajak Gadai di Malaysia

Nor Fadilah Bahari. Zurina Shafii & Nurul Wajhi Ahmad

1-13

KESALAHAN GANGGUAN ORANG KETIGA DALAM PERKAHWINAN: CABARAN DAN ISU-ISU PENGUATKUASAAN

The Offence of Third Party Interference in Marriage: Challenges and Issues in Enforcement

Zaini Yusnita Mat Jusoh, Zanariah Dimon

& Sharifah Hana Abd Rahman

14-28

EMPLOYMENT RIGHTS DURING THE COVID-19 PANDEMIC: A LEGAL ANALYSIS

Hak Pekerja Semasa Pandemik COVID-19: Satu Analisis Perundangan

Siti Suraya Abd Razak, Siti Fazilah Abdul Shukor,

Ma Kalthum Ishak & Teh Zaharah Binti Yaacob

29-40

KEBERKESANAN MODUL PEMURNIAN AKIDAH 2012 DALAM MENANGANI GEJALA MURTAD BAGI KES-KES PERMOHONAN KELUAR ISLAM DI PULAU PINANG

The Effectiveness of Faith Purification Module 2012 in Handling Cases of Application to Leave Islam in Penang

Zanariah Dimon, Nurzatil Ismah Azizan, Nazneen Ismail, Nordin Mat Piah, Hamidi Abd. Ghani &

Mohd Ramizu Abdullah @ Zakaria

41-60

PENGGUNAAN ENZIM TRANSGLUTAMINASE SEBAGAI SUMBER MAKANAN HALAL MENURUT KERANGKA MAQASID SYARIAH

The Use of Transglutaminase Enzyme as a Halal Food Source in the Light of Maqasid Shariah Framework

Wan Maslukma Wan Zaharudin, Fakhri Sungit

Nurzatil Ismah Azizan & Sahilah Abd. Mutalib

61-80

HIBAH KEPADA ANAK-ANAK MENURUT IMAM AL-SYAFI’I DAN AL-SYIRBINI

Hibah to Children According to Imam al-Syafi’i and al-Syirbini

Noor Syahida Abdul Rahman, Mohd Musa Sarip

Nurul Syafini Abd Rahman & Hasliza Talib

81-92

PERANAN UNDANG-UNDANG SYARIAH DI MALAYSIA DALAM MELINDUNGI HAK KANAK-KANAK BERDASARKAN MAQASID AL-SHARI’AH

The Role of Syariah Law of Malaysia in Protecting The Children’s Rights Based on Maqasid al-Shariah

Suhaizad Saifuddin, Azizah Mat Rashid, Adibah Bahori, Mohamad Azhan Yahya

93-109