no 2

JOURNAL OF MUWAFAQAT VOL. 2, NO. 2, 2019

Aim and Scope

This journal aims to publish an excellent papers in any area of interest and scope such as follows: Islamic Jurisprudence, Law, Siyasah Syari’yyah, Muamalat and Islamic Finance, Fiqh and Education, Maqasid al-Syariah, Islamic Wealth Management, Ahwal al-Syaksiyyah, Ijtihad and Mujtahid, Fatwa, Fiqh, Science and Technology, Fiqh al-Bi’ah, Cosmic Fiqh, Islamic Administration and Management, Qawaid Fiqhiyyah, and Contemporary Issues in Fiqh.

E-ISSN (Online) : 2600-8939

Chief Editor : Dr. Fakhri bin Sungit

Recent Article :

MODEL PENGGUNAAN PRODUK FARMASEUTIKAL TIDAK HALAL KETIKA DARURAH

The Consumption Model of Non-Halal Pharmaceutical Products During Harmful Condition

Mohd Hapiz Mahaiyadin & Roshaimizam Suhaimi

1-17

 

STATUS KETERANGAN SAKSI WANITA DI MAHKAMAH SYARIAH: ANALISIS KES DAN AMALAN SEMASA

Status of Female Testimony in Shariah Court: Cases Analysis and Current Practices

Azizah Mohd Rapini

18-32

 

STANDARDS, FRAMEWORKS, GUIDELINES AND INITIATIVES RELATING TO CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: A LITERATURE REVIEW

Standard, Rangka Kerja, Garis Panduan dan Inisiatif Berkaitan Dengan Tanggungjawab Sosial Korporat: Suatu Sorotan Literatur

Wan Noor Hazlina Wan Jusoh, Che Zuina Ismail, Azarudin Awang & Azman Che Mat

33-46

 

PENGURUSAN DANA WAKAF UNTUK PENDIDIKAN: PENGALAMAN MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN (MAIK) DAN MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT MELAYU TERENGGANU (MAIDAM)

Management of Waqf Fund for Education: Experiences of Majlis Agama ISlam Dan Adat Istiadat melayu Kelantan (MAIK) Dan majlis Agama Islam Dan Adat Melayu Terengganu (MAIDAM)

Mohd Ali Muhamad Don, Abd. Halim Noor, Mahfuzah Mohd Zabidi & Mohd Lukmanulhakim Ab Rahman

47-58

 

SEJARAH PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG ISLAM DI MALAYSIA: SOROTAN TERHADAP SISTEM KEHAKIMAN ISLAM DI NEGERI MELAKA

History of the Implementation of Islamic Law in Malaysia: An Overview of the Islamic Judicial System in Malacca

Mohamad Hafifi Hassim, Ahmad Murshidi Mustapa & Abdul Hakim Baharuddin

59-72

 

KONSEP HIFZ AL-'AQL DALAM AKTIVITI PELANCONGAN: SATU KAJIAN AWAL

Concept of Hifz Al-'Aql in Tourism Activities: An Overview

Nor Azlina Abd Wahad, Norafifiah Ab Hamid, Norajila Che Man & Siti Nurul Izza Hashim

73-92

 

PERFORMANCE OF WAQF CROSS-SECTOR COLLABORATION: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW (SLR) APPROACH

Prestasi Kolaborasi Wakaf Pelbagai Sektor: Pendekatan Kajian Literatur Sistematik (SLR)

Siti Sara Ibrahim, Abd halim Mohd Noor, Shafinar Ismail & Mohd Ali Muhamad Don

93-103

 

THE UNDERSTANDING OF MALAYSIAN SOCIETY ON KAFA’AH CONCEPT IN MARRIAGE

Pemahaman Masyarakat Malaysia Tentang Konsep Kafa’ah dalam Perkahwinan

Hanin Adila Muhammad Aminudin & Mustafa Mat Jubri @ Shamsuddin

104-118