vol 2

JOURNAL OF MUWAFAQAT VOL. 2, NO. 1, 2019

Aim and Scope

This journal aims to publish an excellent papers in any area of interest and scope such as follows: Islamic Jurisprudence, Law, Siyasah Syari’yyah, Muamalat and Islamic Finance, Fiqh and Education, Maqasid al-Syariah, Islamic Wealth Management, Ahwal al-Syaksiyyah, Ijtihad and Mujtahid, Fatwa, Fiqh, Science and Technology, Fiqh al-Bi’ah, Cosmic Fiqh, Islamic Administration and Management, Qawaid Fiqhiyyah, and Contemporary Issues in Fiqh.

 E-ISSN (Online) : 2600-8939

Chief Editor : Dr. Fakhri bin Sungit

 

Recent Article :

PENDEKATAN TAUBAT (ISTITABAH) BAGI KESALAHAN AJARAN SESAT DI BAITUL IMAN, SELANGOR: SOROTAN KES ABDUL KAHAR AHMAD

Istitabah (Repentance) Approach to the Offence of Deviant Teachings in Baitul Iman, Selangor: The Case of Abdul Kahar Ahmad

Zanariah Dimon, Nurzatil Ismah Azizan, Nazneen Ismail, Hamidi Abd. Ghani, Nordin Mat Piah,

Mohd Ramizu Abdullah @ Zakaria & Nurulfathonah Mohd Effendy

1-15

 

AN OVERVIEW OF THE SHARIAH ISSUES OF RAHN-BASED FINANCING IN MALAYSIA

Tinjauan Isu-isu Syariah dalam Pembiayaan Berasaskan al-Rahn di Malaysia

Khairul Anuar Ahmad, Nor Fadilah Bahari, Wan Shahdila Shah Shahar & Nurul Wajhi Ahmad

16-29

 

MONEY CREATION BY BANKING INDUSTRY, MAQASID AL-SHARIAH AND AR RAWAJ

Penciptaan Wang oleh Industri Perbankan, Maqasid al-Syariah dan Ar Rawaj

Ahmad Yani Ismail

30-44

 

INTERNAL SHARIAH AUDIT CHANGE: A CONCEPTUAL PAPER

Perubahan Terhadap Syariah Audit Dalaman: Kertas Konsep

Nurulhuda Abd Rahman & Nor’azam Mastuki

45-59

 

PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN MALAYSIA MENGHARMONIKAN IKATAN MASYARAKAT MAJMUK DI MALAYSIA

Harmonising the Community in Malaysia Through the Malaysian Federal Constitution

Ayu Nor Azilah Mohamad, Mohamed Ali Haniffa

 & Wayu Nor Asikin Mohamad

60-74

 

RETROSPECTIVE LAWS AND MALAYSIAN PARLIAMENT: AN ANALYSIS

Undang-Undang Retrospektif dan Parlimen Malaysia: Satu Analisis

Noor Shahidah Saharom

75-83

 

KERANGKA MAQASID AL-SYARIAH: PERANAN PEGAWAI PENGUATKUASA AGAMA DALAM MENGUATKUASAKAN KESALAHAN BERKAITAN TATASUSILA

Maqasid Syariah Framework: The Role of Religious Officer to Enforce the Moral Offences

Mohamad Hafifi Hassim & Nawal Sholehuddin

84-98

 

DARAR EMOSI TERHADAP ISTERI DALAM PERKAHWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG DI MALAYSIA

Emotional Darar Towards Wife in Marriage from Malaysian Law Perspective

Zanariah Dimon

99-115

 

TRANSAKSI HARTA ORANG HILANG MENURUT SYARAK DAN UNDANG-UNDANG

Transactions of Missing Person’s Property from Syariah and Legal Perspectives

Mohd Kamarul Khaidzir Saadan

Mohamad Sabri Haron & Ahmad Murshidi Mustapha

116-131

 

KEPENTINGAN MAQASID SHARIʻAH DALAM KEPUTUSAN MUZAKARAH JAWATANKUASA FATWA MAJLIS KEBANGSAAN BAGI HAL EHWAL UGAMA ISLAM MALAYSIA

The Importance of Maqasid Shariah in the Muzakarah of the National Fatwa Council for Islamic Religious Affairs Malaysia

Ahmad Murshidi Mustapha, Engku Muhammad Tajuddin Engku Ali & Mohd Kamarul Khaidzir Saadan

132-150

 

PENGGUNAAN AKAD WAKALAH DALAM IBADAT KORBAN LUAR NEGARA

Application of Wakalah Contract in Performing Qurban Overseas

Mohd Musa Sarip, Rosli Mokhtar & Muhamad Ismail Abdullah

151-165