vol 1 no 2

JOURNAL OF MUWAFAQAT VOL. 1, NO. 2, 2018

Aim and Scope

This journal aims to publish an excellent papers in any area of interest and scope such as follows: Islamic Jurisprudence, Law, Siyasah Syari’yyah, Muamalat and Islamic Finance, Fiqh and Education, Maqasid al-Syariah, Islamic Wealth Management, Ahwal al-Syaksiyyah, Ijtihad and Mujtahid, Fatwa, Fiqh, Science and Technology, Fiqh al-Bi’ah, Cosmic Fiqh, Islamic Administration and Management, Qawaid Fiqhiyyah, and Contemporary Issues in Fiqh.

E-ISSN (Online) : 2600-8939

Chief Editor : Dr. Fakhri bin Sungit

 

Recent Article :

TEORI INSTITUSI: TEKANAN PERSEKITARAN DALAM PENGURUSAN PENSIJILAN HALAL

Institutional Theory: Environmental Pressure in Halal Certification Management

Siti Hawa Radin Eksan & Norazlisham Mohd Amin

1-21

 

PENGETAHUAN PEKERJA WANITA MENGENAI KEGANASAN TERHADAP WANITA DI TEMPAT AWAM

Awareness of Female Employees Towards Violence Against Women in Public Places

Suhaila Sharil, Mohamed Fairooz Mohamed Fathillah,

Muhammad Yosef Niteh, Maad Ahmad &

Mukhamad Khafiz Abdul Basir

22-36

 

KEPATUHAN SYARIAH DALAM TADBIR URUS AR-RAHNU

Shariah Compliance in the Governance of Al-Rahnu

Asiah Alkharib Shah & Dziauddin Sharif

37-57

 

LEGAL ASPECTS OF CORPORATE AND SHARIAH GOVERNANCE OF ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS IN Malaysia

Aspek Perundangan Tadbir Urus Korporat dan Syariah Institusi Kewangan Islam di Malaysia

Surianom Miskam & Muhammad Amrullah Drs Nasrul

58-74

 

AMALAN SEMASA PENGENDALIAN SAKSI DI MAHKAMAH SYARIAH DI MALAYSIA: SATU TINJAUAN AWAL

Current Practices in Handling of Witness in the Shariah Court: A Preliminary Study

Azizah Mohd Rapini

75-85

 

PERSPEKTIF HALAL DALAM PENGGUNAAN TEKNOLOGI PGD BAGI TUJUAN PENYARINGAN PENYAKIT-PENYAKIT GENETIK

Halal Perspective on the Use of PGD Technology for Screening Genetic Diseases

Hajah Makiah Tussaripah Jamil & Haniwarda Yaakub

86-95

 

PENGURUSAN TUNTUTAN HARTA PUSAKA DALAM KALANGAN MASYARAKAT ISLAM: KAJIAN DI LEMBAH KLANG

Estate Claim Management among Muslim Community: A Study in Klang Valley

Noor Syahida Abdul Rahman, Hasliza Talib,

Nurhayati Abd. Ghani, Nur Zulfah Md Abdul Salam &

Nurul Syafini Abd Rahman

96-117

 

METODOLOGI TA’LIL AHKAM DARIPADA IBNU QUDAMAH: ANALISIS KITAB AL-MUGHNI

The Methodology of Ta’lil Ahkam by Ibnu Qudamah: Analysis on Al-Mughni

Rosli Mokhtar, Mohamad Sabri Haron & Dalila Hadifah Talib

118-134

 

PERBEZAAN PANDANGAN TERHADAP PENGGUNAAN MATAWANG FIAT DALAM ISLAM: SATU ANALISIS KRITIKAL

Different Opinions from Islamic Perspectives Towards the Use of Fiat Money: A Critical Analysis

Ahmad Zaky Md Ali @ Tahir, Mohamad Sabri Haron & Rosli Mokhtar

135-156